Verlof aanvragen

Kinderen mogen vanaf de dag dat zij 4 jaar worden naar school. Een kind van 5 jaar is volgens de wet leerplichtig en moet alle lessen volgen die de school organiseert binnen de schooltijden. 
In sommige gevallen kan er voor leerplichtige kinderen buiten de schoolvakanties extra verlof worden aangevraagd.

Vakantieverlof
Vakantieverlof is voor kinderen van wie de ouders/verzorgers vanwege het specifieke beroep van één van hen, alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan. De schoolleider kan dit verlof alleen verlenen wanneer een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële vakanties mogelijk is. De ‘specifieke aard van het beroep’ moet blijken uit een gewaarmerkt document afgegeven door de werkgever of indien de ouder/verzorger zelfstandige is, uit een verklaring. Het verlof mag maar eens per jaar worden verleend, mag niet langer duren dan 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden tijdens de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Als u buiten de schoolvakantie bent ingeroosterd, betekent dat niet automatisch, dat het vakantieverlof wordt toegekend. Uw werkgever dient namelijk in zijn roosterplanning rekening te houden met werknemers met schoolgaande kinderen.

Verlof bijzondere omstandigheden
Naast vakantieverlof geeft de wet ook de mogelijkheid om verlof te verlenen voor bijzondere omstandigheden, zoals b.v. huwelijk en overlijden van bloed- en/of aanverwanten tot een bepaalde graad en bij medische of sociale redenen. Als u niet zeker weet of u verlof kunt krijgen, doet u er verstandig aan om even van tevoren met de directeur contact op te nemen. Wanneer u verzoekt om meer dan 10 schooldagen verlof, zal de directeur uw aanvraag ter afdoening doorzenden aan de leerplichtambtenaar.

Procedure aanvragen verlof
• Tijdig een aanvraagformulier indienen bij de directeur van de school. Voor vakantieverlof minimaal twee maanden van tevoren. Desgevraagd moet een werkgeversverklaring worden overgelegd, die getoetst kan worden. 
• De leerplichtambtenaar kan om advies worden gevraagd. 
• Als het verlof wordt ingewilligd krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. In sommige gevallen kan dit nog dezelfde dag zijn, in andere gevallen is wellicht meer tijd nodig om tot een beslissing te komen. 
• Als het verlof niet of niet geheel kan worden ingewilligd, dan zullen wij dat zo spoedig mogelijk uiterlijk 8 weken na indiening van het verzoek gemotiveerd mededelen.

Om extra verlof aan te vragen, dient u een formulier uit te printen, in te vullen en te ondertekenen. Daarna kunt u het formulier inleveren bij de directie.
U kunt deze formulieren opvragen bij de directie of hieronder downloaden:

Document verlof aanvraag vakantie

Document verlof aanvraag bijzondere omstandigheden