Ziek melden & verzuim

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag volgend op de maand waarin het 5 jaar wordt. Voorbeeld: uw kind wordt op 12 februari 5 jaar. Het is dan leerplichtig vanaf 1 maart. Vanaf dat moment is de leerplichtwet van toepassing. Dat betekent dat uw kind niet meer zomaar thuis mag blijven of dat u buiten de schoolvakanties op vakantie mag gaan.

Ziek melden

Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet naar school komen? Dat kan gebeuren, u kunt dit telefonisch melden; telefoonnummer 0416-561738. 

Bij veelvuldig te laat komen zonder opgaaf van reden of bij veelvuldige ziekmeldingen is de school verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

Verzuim

Schoolverzuim moet zoveel mogelijk worden vermeden. Daar zijn we het met z’n allen wel over eens. In de eerste plaats omwille van uw kind, dat een zo min mogelijk onderbroken leerlijn moet afleggen. Maar ook in het belang van de school. Iedere dag houden we de afwezigen bij in onze geautomatiseerde absentenadministratie. Bij ongeoorloofd schoolverzuim schakelen wij altijd de ambtenaar leerplichtzaken in. Deze kan overgaan tot melding bij justitie.