MR

De medezeggenschapsraad vormt een schakel tussen de school, het team en de ouders. Het is belangrijk dat er een orgaan is waar ouders en teamleden samenkomen om mee te denken over allerlei (beleids)zaken die de kwaliteit van het onderwijs op de school waarborgen of verbeteren. Samen zorgen we voor een school waar kinderen, medewerkers en ouders met vertrouwen naartoe gaan.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

Adrie Buijs (oudergeleding – voorzitter)
Freddy Remie (oudergeleding)
Claython Chirino (oudergeleding)

Mariëlle van Noort (Leerkracht – Secretaris)
Marieke van Drunen (Leerkracht)
Manon Roubos (Leerkracht)

De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u van een MR-vergadering de notulen lezen, dat kunt daarvoor contact opnemen met Mariëlle van Noort (mariellevannoort@leerrijk.nl)

Naast de medezeggenschapsraad is er op bestuursniveau ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ( GMR).
De GMR van Leerrijk is een kritisch, pro-actief en goed geïnformeerd orgaan en bespreekt met het college van bestuur de bovenschoolse zaken.

De GMR bestaat voor een gelijk deel uit leerkrachten en ouders en deze zijn verdeeld over  een drietal aandachts – werkgebieden namelijk:

  • Financiën
  • Personeel & Organisatie
  • Onderwijszaken