OR

Binnen een school werken we samen met de kinderen en begeleiden we hen in hun onderwijsleerproces. We sluiten aan bij hun onderwijsbehoefte en naast het leren is het ook van belang om ze meer van het leven te laten proeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan culturele activiteiten, maar ook zaken met betrekking tot hun burgerschapsvorming. Dat kunnen we echter niet alleen, maar we hebben de ondersteuning van de ouders daarbij nodig. Zij kennen hun kinderen immers het beste en weten vaak beter waar hun behoefte nog ligt. Daarnaast helpen de extra handen bij alle activiteiten die jaarlijks op het programma staan. Daarom zijn we blij dat we onze school werken met een betrokken en actieve ouderraad. Samen geven we onze mooie school nog meer kleur!

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders van leerlingen op onze school. Deze ouders organiseren samen met het team van de school allerlei activiteiten. De ouderraad is het aanspreekpunt voor ouders en heeft als doel de ouderbetrokkenheid op school te bevorderen. Daarnaast treden de leden van de ouderraad op als vertegenwoordiger van de ouders richting school. Verder organiseren zij samen met het team van school verschillende activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pater van der Gelddag en meer!


Werkwijze en samenstelling ouderraad

  • Vanaf het schooljaar 2011/2012 zijn de activiteiten van de ouderraad ondergebracht in een stichting. Daarom is per 8 juli 2011 “Stichting Ouderraad Pater van der Geldschool” opgericht. De statuten van de stichting kun je inzien op de website onder het item “belangrijke documenten”.
  • De ouderraad bestaat uit 10-14 ouders van wie de kinderen op de Pater van der Geldschool zitten, bij voorkeur uit verschillende groepen.
  • De leden van de ouderraad kiezen onderling een dagelijks bestuur. Deze bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. In principe is een ouder voor een periode van drie jaar lid van de ouderraad. Aan het einde van zo’n zittingsperiode kan een lid zich één keer herkiesbaar stellen. Als er één of meerdere leden aftreden, stelt de ouderraad de ouders van de leerlingen hiervan op de hoogte en zullen er zo nodig nieuwe leden geworven worden.
  • De functies en taken per ouderraadlid worden aan het begin van het schooljaar onderling afgestemd. Bij de ouderraadvergaderingen is altijd één lid van de schoolleiding aanwezig om de onderlinge informatie en communicatie zo goed mogelijk te laten lopen.

Wij hopen dat je hiermee een goed beeld hebt gekregen van de ouderraad van de Pater van der Geldschool. Samen zorgen we ervoor dat we onze kinderen een leuke en leerzame basisschooltijd meegeven.

 

 

De ouderraad zoekt regelmatig nieuwe leden!

Ben je enthousiast geworden en wil je lid worden van de ouderraad? Stuur dan een mail naar: orpatervdgeld@leerrijk.nl of stop je brief in de brievenbus van de ouderraad. Ook kun je natuurlijk altijd één van de leden van de ouderraad persoonlijk op (het) school(plein) aanspreken.